Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Ege Yapı Anonim Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 625341 numarası ile kayıtlı Altunizade Mh., İnci Çıkmazı, No:3 Kat:1 D:7 Üsküdar, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ege Yapı Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, vize/pasaport verileriniz, görsel/işitsel verileriniz, projelerimizden ne şekilde haberdar olduğunuza ve projelerimiz kapsamındaki tercih ve taleplerinize ilişkin kişisel verileriniz, taşıt verileriniz ve imza verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, Şirket tarafından;

•    müşteri memnuniyetine ait süreçlerin yönetilmesi,
•    teklif ve ödemelere ait ilgili finansal süreçlerin yürütülmesi,
•    senet ve faturaların düzenlenmesi ile takibi de dahil olmak üzere satış öncesi ve sonrası finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    cari hesap süreçlerinin yönetilmesi,
•    Şirket kampanya ve projelerine ilişkin bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
•    marka bilinirliğinin sağlanması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
•    ilgili sözleşme ve protokol süreçlerinin yürütülmesi,
•    kargo gönderilerinin oluşturulabilmesi ve takibi,
•    taşınmaz satışı sonrası elektrik, su ve doğalgaz temin edilmesi,
•    Şirket projelerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla muvafakatname, vekaletname, yetki belgesi ve ilgili diğer dokümanların oluşturulması,
•    Şirket fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi ve
•    ilgili hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi
amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da bağlı ortaklıklarımıza, 

•    finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili finansal kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, mali müşavirlere,
•    Şirket kampanya ve projelerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili operatör firmasına,
•    marka bilinirliğinin sağlanması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iş birliği içerisinde olunan yurtiçi/yurtdışı şirketlere,
•    kargo gönderilerinin oluşturulabilmesi ve takibi amacıyla kargo firmasına,
•    taşınmaz satışı sonrası ilgili kaynakların temin edilmesi amacıyla ilgili elektrik, su ve doğalgaz dağıtım şirketlerine,
•    Şirket projelerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla ilgili yükümlülükler kapsamında ilgili tapu müdürlüklerine, belediyelere, Emlak Konut GYO’ya,
•    fiziksel mekân güvenliğinin yürütülmesi kapsamında talep halinde ilgili emniyet birimleri ve mahkemeler de dahil olmak üzere ilgili adli makamlara ve
•    hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına
aktarılabilmektedir.

4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, sözlü, fiziksel ve elektronik ortamda yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgiler, acente firmaları vasıtasıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında ilgili acente firmasından elde edilen bilgiler ve Şirket internet sitesinde, ofislerinde ve etkinliklerde yer alan müşteri bilgi formlarını doldurmanız vasıtasıyla, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama, yazılımlar ve Şirket fiziksel alanında yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.egeyapi.com  internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ”nu doldurmak suretiyle aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

•    Altunizade Mh., İnci Çıkmazı, No:3 Kat:1 D:7 Üsküdar, İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat başvuru yaparak; 
•    Şirket’in (info@egeyapi.com) e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz (KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak. 

 
Bilgi Formu

İster satış ofislerimizde yüz yüze, ister dijital satış ofisimizde online olarak projelerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurup bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.